Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 14/12/2021

Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

… με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).