Τροποποίηση της Πρότυπης Συμφωνίας Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 03/11/2022

Τροποποίηση της Πρότυπης Συμφωνίας Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων).

Στις 25/10/2022 δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’5510) η υπ’ αριθμ. 2222.3-1/74304/2022 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), με την οποία τροποποιείται η Πρότυπη Συμφωνία  που έχει συνάψει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (ΑΟ) (Νηογνώμονες) για τη διενέργεια επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.
Ειδικότερα, με την προαναφερθείσα ΥΑ τροποποιείται ο όρος 3.16 του άρθρου πρώτου της ΥΑ 4113.311/01/2013, σύμφωνα με τον οποίο «Ο Αναγνωρισμένος Οργανισμός (ΑΟ) μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά/έγγραφα που καλύπτονται από τη Συμφωνία μόνο για πλοία εντεταμένα στην κλάση του.
Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν ισχύει υποχρεωτικά για πιστοποιητικά/έγγραφα/μελέτες/σχέδια που εκδίδονται/εγκρίνονται βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης, του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων από έκνομες/τρομοκρατικές ενέργειες και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων. Δεν ισχύει επίσης υποχρεωτικά για τα έγγραφα/μελέτες/σχέδια που επαληθεύονται, εγκρίνονται ή εκδίδονται βάσει των απαιτήσεων του Συστήματος Συλλογής Δεδομένων για την Κατανάλωση Καυσίμου Πλοίων καθώς και των απαιτήσεων του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL.».

Το πλήρες κείμενο της προαναφερθείσης ΥΑ έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου: https://www.et.gr/DailyFeks

 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ