Τροποποίηση του άρθρου δέκατου του ν. 4470/2017 (Α’65)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 05/04/2023

Τροποποίηση του άρθρου δέκατου του ν. 4470/2017 (Α’65)

«Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις».