Υ.ΝΑ.Ν.Π. Αποδοχή τροποποιήσεων της ΔΣ MARPOL

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 15/02/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Αποδοχή τροποποιήσεων της ΔΣ MARPOL

Αφορά όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία που υπάγονται στο καθεστώς εφαρμογής του Παραρτήματος VI της ΔΣ MARPOL.

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της απόφασης MEPC.324 (75) που υιοθετήθηκε στην 75η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 75) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμό: 2263.1-7/4318/3.2.2022 Απόφαση (ΦΕΚ 365 Β’), γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις στους Κανονισμούς 1, 2, 14 και 18, καθώς και στα Προσαρτήματα Ι και VI του Παραρτήματος VI της ΔΣ MARPOL, όπως αναφέρονται στην Απόφαση MEPC.324(75), αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται για την πιστοποίηση της περιεκτικότητας σε θείο στο δείγμα του παραδοτέου στο πλοίο καυσίμου (MARPOL delivered sample) ή στο δείγμα καυσίμου με το οποίο ένα πλοίο είναι εφοδιασμένο για χρήση (On board sample) ή στο δείγμα καυσίμου που χρησιμοποιείται στο πλοίο (In-use sample), προκειμένου να διαπιστώνεται ότι το καύσιμο πετρέλαιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 14, ως προς το περιεχόμενο σε θείο (σε ποσοστό % κατά βάρος).

Επιπλέον, με την ανωτέρω Απόφαση, γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις στους Κανονισμούς 20 και 21  του Παραρτήματος VI της ΔΣ MARPOL, αναφορικά με τους συντελεστές μείωσης (σε ποσοστό %) του απαιτούμενου Σχεδιαστικού Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Efficiency Design Index - EEDI) διαφόρων κατηγοριών πλοίων.

Η εφαρμογή των πιο πάνω ρυθμίσεων σε υπόχρεα πλοία αρχίζει την 01.04.2022.

Το κείμενο της Απόφασης έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr ( Αναζήτηση Φ.Ε.Κ).

ΑΡΧΕΙΑ