Υ.ΝΑ.Ν.Π. Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 17/03/2021

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267

Σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698»….