Υ.ΝΑ.Ν.Π. Υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη μείωση της έντασης του άνθρακα από τα πλοία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 03/03/2023

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη μείωση της έντασης του άνθρακα από τα πλοία

Για όλα τα υπόχρεα υπό ελληνική σημαία πλοία που υπάγονται στο καθεστώς εφαρμογής του Παραρτήματος VI της ΔΣ MARPOL και σε υπόχρεα πλοία τρίτων σημαιών που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια.