Α.Ε.Ν. ΚΡΗΤΗΣ / Προκήρυξη Μηχανικών Α΄ ή Β΄ εργαστηριακών 2022-2023

Α.Ε.Ν. - 22/03/2023

Α.Ε.Ν. ΚΡΗΤΗΣ / Προκήρυξη Μηχανικών Α΄ ή Β΄ εργαστηριακών 2022-2023

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Ρ.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία