Απόφαση τροποποίησης του Παραρτήματος VΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 08/09/2022

Απόφαση τροποποίησης του Παραρτήματος VΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973

(Αναθεωρημένο Παράρτημα VI ΔΣ MARPOL 2021)
- Ενημέρωση για επερχόμενες απαιτήσεις από τα υπόχρεα πλοία.