Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 20/12/2023

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων του άρθρου 11 παρ.1 εδάφιο α του π.δ. 23/1999.