Εφαρμογή Συμφωνίας Black Sea Grain Initiative

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 09/08/2022

Εφαρμογή Συμφωνίας Black Sea Grain Initiative

Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης για τη διάνοιξη θαλασσίου ανθρωπιστικού διαδρόμου προς εξαγωγή και μεταφορά σιτηρών από λιμένες της Ουκρανίας .

Επιστολή του Προσωρινού Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών, κ. Frederick J. Kenney, Jr. του Κοινού Συντονιστικού Κέντρου (Joint Coordination CentreJCC), όπως απεστάλη από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (International Chamber of ShippingICS).
Το
JCC, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών, είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή της Συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης της 22-7-2022 για την ασφαλή μεταφορά σιτηρών, τροφίμων και λιπασμάτων από λιμένες της Ουκρανίας.

Στην επιστολή περιλαμβάνονται ως παράρτημα:
Οι «Διαδικασίες για τα Εμπορικά Πλοία» (
Procedures for Merchant Vessels), οι οποίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στο εν λόγω έγγραφο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της Συμφωνίας, όπως ο ακριβής καθορισμός του θαλασσίου ανθρωπιστικού διαδρόμου, καθώς και αναλυτικές οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τις διαδικασίες επιθεωρήσεων και ελέγχου.