Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1667…

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 10/10/2023

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1667…

… της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων.