Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

COVID-19 - 06/09/2022

Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Διαταγή Αιτιολογικό απόλυσης λόγω COVID19 - Υπενθυμιστικό 050922