Γνωστοποίηση Έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για Τεχνικές Λεπτομέρειες Καταγραφής & Τέλη

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 16/07/2021

Γνωστοποίηση Έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για Τεχνικές Λεπτομέρειες Καταγραφής & Τέλη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.