Συμπλήρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 20/04/2022

Συμπλήρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Το κωδικοποιημένο κείμενο της παρ. 6 του άρθρου 9 του Κανονισμού Εκπαίδευσης των ΔΣΕΝ/ΣΠΜ που συμπεριλαμβάνει και την εν λόγω συμπλήρωση έχει ως εξής:

"6. Προϋποθέσεις φοίτησης στον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων:

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την προ της αιτήσεως πενταετία.
Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται επιτυχής επαναφοίτηση στους αντίστοιχους κύκλους και τομείς εκπαίδευσης της παρ. 1, του παρόντος άρθρου.
Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν απαιτείται για εν ενεργεία πλοηγούς και καθηγητές Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης Ναυτικών Μαθημάτων (μόνιμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) καθώς επίσης και για Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., καθώς και για Αξιωματικούς Ε.Ν. Α΄ τάξης ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., οι οποίοι είναι μέλη συνδικαλιστικών οργάνων."

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την ΥΑ 2231.3-2/6146/2016/26- 1-2016 ΦΕΚ Β 292/12.2.2016 και με την παρ. 1 της ΥΑ 2231.3-2/45723/2018 ΦΕΚ Β` 2481/27.6.2018.