Κανονισμός για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση. Γνωστοποίηση δημοσίευσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - 22/11/2021

Κανονισμός για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση. Γνωστοποίηση δημοσίευσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υ.ΝΑ.Ν.Π / Υπουργική Απόφαση (Β’ 5317)

Εφαρμογή σε Πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, μήκους μέχρι διακόσια (200) μέτρα και βυθίσματος μέχρι δέκα (10) μέτρα, τα οποία προσεγγίζουν ελληνικούς λιμένες.

 

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση θεσπίζεται Κανονιστικό Πλαίσιο για τη δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική πλοήγηση πλοίων που προσεγγίζουν ελληνικούς λιμένες και, ειδικότερα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και η διαδικασία εξετάσεων και χορήγησης του σχετικού Πιστοποιητικού  Εξαίρεσης από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate).

Ειδικότερα, το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την πλοήγηση αφορά σε πλοία μέχρι διακόσια (200) μέτρα και βύθισμα μέχρι δέκα (10) μέτρα και χορηγείται σε Πλοιάρχους (Α’ ή Β’ τάξης), Έλληνες ή υπηκόους Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών,  φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου (Γενικού Φορτίου, Χύδην Φορτίου, Γραμμής, όπως Εμπορευματοκιβωτίων, Ro-Ro, κ.λπ.), καθώς και σε ειδικού προορισμού πλοία, όπως Ψυγεία, Καλωδιακά, Εκπαιδευτικά πλοία κ.α. (άρθρο 3 παρ.1-3).

Σημειώνεται ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση ακολουθεί τον κάτοχό του και εκδίδεται για συγκεκριμένο πλοίο και λιμάνι/προβλήτα, ενώ δύναται να προστίθεται και «αδελφό πλοίο» στο ίδιο Πιστοποιητικό, εφόσον πρόκειται για πλοίο ιδίου τύπου και ανάλογων χαρακτηριστικών όσον αφορά στο μήκος, στο πλάτος και στο βύθισμα με απόκλιση όχι μεγαλύτερη του 10% των μεγεθών αυτών σε σχέση με το πλοίο για το οποίο έχει χορηγηθεί το Πιστοποιητικό (άρθρο 9).

Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση δεν χορηγείται σε πλοιάρχους πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, ενώ δεν ισχύει (άρθρο 3 παρ. 4-5) στις περιπτώσεις διάπλου του πλοίου από θαλάσσιες περιοχές που υφίστανται εγκαταστάσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Στα άρθρα 4-5 περιγράφονται οι διαδικασίες εξετάσεων για την έκδοση και χορήγηση του Πιστοποιητικού, ενώ στο άρθρο 6 προβλέπεται η καταβολή σχετικού παραβόλου, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος του, διετούς διάρκειας, ή και ανάκλησης του Πιστοποιητικού για συγκεκριμένους λόγους.

Τέλος, στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι δεν θα γίνεται χρήση του εν λόγω Πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται ειδικές απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί και ανακοινώνονται με μέριμνα της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Επίσης,  εφόσον επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες η Λιμενική Αρχή δύναται να μην δεχτεί τη χρήση του εν λόγω Πιστοποιητικού και να διατάξει την πρόσληψη πλοηγού.