Κοινοποίηση ανακοίνωσης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. στην αγγλική γλώσσα

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 31/03/2021

Κοινοποίηση ανακοίνωσης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. στην αγγλική γλώσσα

Aναφορικά με την παράταση ισχύος των πιστοποιητικών STCW 1978, λόγω COVID-19.

ΑΡΧΕΙΑ