Νομοθεσία της Ε.Ε., σχετικά με τη θέσπιση Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 28/02/2022

Νομοθεσία της Ε.Ε., σχετικά με τη θέσπιση Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας

Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1. Στο πλαίσιο ενημέρωσης επί δεύτερης δέσμης περιοριστικών μέτρων που υιοθέτησε η Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, αποστέλλονται συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική γλώσσα για λόγους ταχύτητας:

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/327 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία  (αφορά μεταξύ άλλων σε απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα: (α) αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, (β) αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική ενίσχυση της Ρωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς της, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα VII (στο εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνονται υπό τον τίτλο "Κατηγορία VI – Θαλάσσιο περιβάλλον" σκάφη, θαλάσσια συστήματα ή θαλάσσιος εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών, κατασκευαστικά στοιχεία και εξαρτήματα), (γ) αγαθών και τεχνολογιών κατάλληλων προς χρήση στη διύλιση πετρελαίου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα X, (δ) αγαθών και τεχνολογιών κατάλληλων προς χρήση στην αεροπορία ή στη διαστημοπλοΐα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XI, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία καθώς και  η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέονται με τα προαναφερόμενα αγαθά και τις τεχνολογίες)

(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/328 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, ο οποίος εκδίδεται σε συνέχεια της Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/327

(γ) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/329 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση της Απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, με την οποία  τα ΚΜ καλούνται να αποτρέψουν την είσοδο στην επικράτειά τους ή τη διέλευση μέσω της επικράτειάς τους συγκεκριμένων φυσικών προσώπων και  δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που τελούν υπό την κυριότητα, την κατοχή ή τον έλεγχό τους.

(δ) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/330 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο οποίος εκδίδεται σε συνέχεια της Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/329

(ε) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/331 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, που τροποποιεί την Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, με την οποία επικαιροποιείται ο κατάλογος προσώπων, οντοτήτων και φορέων της Απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ με φυσικά πρόσωπα που διευκόλυναν τη ρωσική στρατιωτική επίθεση από τη Λευκορωσία καθώς και τα μέλη της Κρατικής Δούμας που δεν περιλαμβάνονταν σε εκείνο τον κατάλογο και κύρωσαν τις κυβερνητικές αποφάσεις για τη «Συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

(στ) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/332 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο οποίος εκδίδεται σε συνέχεια της  Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/331 του Συμβουλίου

(ζ) Απόφαση (ΕΕ) 2022/333 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με τη μερική αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την οποία  αναστέλλεται, από τις 28 Φεβρουαρίου 2022, η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόχων διπλωματικών διαβατηρίων και επιχειρηματιών και εκπροσώπων επιχειρηματικών οργανώσεων.

2. Θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία μας επί του συνολικού πλαισίου περιοριστικών μέτρων.