ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράταση ισχύος….

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 19/01/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράταση ισχύος….

Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας και Πιστοποιητικών Επικύρωσης (endorsements).