Παράταση ισχύος αποδεικτικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 01/10/2021

Παράταση ισχύος αποδεικτικών

Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας και Πιστοποιητικών Επικύρωσης (endorsements).