Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 03/10/2022

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2022-2023

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180535.