Θεώρηση Πιστοποιητικών Πυροσβεστικών Μέσων και Ιατρικής Μέριμνας

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 09/02/2023

Θεώρηση Πιστοποιητικών Πυροσβεστικών Μέσων και Ιατρικής Μέριμνας

…. παράταση ισχύος.