Τροποποίηση Απόφασης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069197

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 04/12/2021

Τροποποίηση Απόφασης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069197

Υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2020-2021».