Τροποποίηση Κανονισμού για χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 09/09/2022

Τροποποίηση Κανονισμού για χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση

Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Υπουργική Απόφαση αριθ.3161.2/62263/2022.

Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής  (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με θέμα: «Κανονισμός για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση» .
Στον Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και η διαδικασία εξετάσεων και χορήγησης Πιστοποιητικού  Εξαίρεσης από την υποχρεωτική Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate) πλοίων που προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιμένες.
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β’ 4694/7-9-2022) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 3161.2/62263/2022 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιούνται, προς θετική κατεύθυνση, συγκεκριμένες ρυθμίσεις της αρχικής Υπουργικής Απόφασης.
Ειδικότερα, η παρ.2 του άρθρου 3 της  υπ’ αριθ. 3161.2/76548/2021/19-10-2021 Υπουργικής Απόφασης  (Β’ 5317) αντικαθίσταται από νέα ρύθμιση, προκειμένου οι πλοίαρχοι και των επιβατηγών-οχηματαγωγών ταχύπλοων πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δρομολογημένων ή μη, που εκτελούν προγραμματισμένους, τακτικούς, κυκλικούς και τουριστικούς πλόες εντός των ελληνικών λιμένων, να μπορούν να υποβάλουν αίτημα χορήγησης πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση.

Επίσης, και η περίπτωση (ε’) της παρ.2 του άρθρου 2 της αρχικής Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται για να διευκρινιστεί ότι η προϋπόθεση των δώδεκα (12) αφιξο -αναχωρήσεων στο ίδιο λιμάνι με το ίδιο πλοίο θα πρέπει να γίνουν εντός δύο (2) ετών, εκ των οποίων οι τρεις (3) θα είναι κατά τη διάρκεια της νύκτας, εφόσον πραγματοποιούνται νυκτερινές πλοηγήσεις.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης δύναται να αναζητηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου:

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApiDailySmall1/?fek_pdf=20220204694