Τροποποίηση του π.δ. 141/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 02/05/2023

Τροποποίηση του π.δ. 141/2014

«Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α΄ 232)».