Υ.ΝΑ.Ν.Π. Γνωστοποίηση έκδοσης π.δ. διορθωτικού στην οδηγία Ε.Ε. 2019/1159

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 09/02/2023

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Γνωστοποίηση έκδοσης π.δ. διορθωτικού στην οδηγία Ε.Ε. 2019/1159

Τροποποίηση του π.δ. 119/2014 (Α΄ 188) για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο του διορθωτικού στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, με την οποία είχε τροποποιηθεί η Οδηγία 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και καταργηθεί η Οδηγία 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη (L 420/132).