Υ.ΝΑ.Ν.Π. - Πιστοποιητικά ναυτικών για πλοία που υπόκεινται στον IGF Code

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 12/12/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - Πιστοποιητικά ναυτικών για πλοία που υπόκεινται στον IGF Code

… για την ασφάλεια σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα χαμηλού σημείου ανάφλεξης.

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αρ. 2233.1-34/86159/2022/1.12.2022 έγγραφό της (Συν: 1), η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Γ’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κοινοποίησε την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) υπό στοιχεία 2233.1-34/84173/2022 του ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ Β’ 6102/30.11.2022) για το εν λόγω ζήτημα.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Υ.Α. καθορίζονται οι απαιτήσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικών βασικής και προχωρημένης εκπαίδευσης σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, καθώς και ο τύπος των οικείων πιστοποιητικών (Basic IGF Certificate και Advanced IGF Certificate).