Αποδοχή τροποποιήσεων για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 16/02/2023

Αποδοχή τροποποιήσεων για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία

Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό επί αυτής Πρωτόκολλο του 1978 (Αναθεωρημένο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL.