Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την πλοήγηση

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 24/09/2022

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την πλοήγηση

Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων.