Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ). Αναθεώρηση εγκυκλίου οδηγίας

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 13/01/2023

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ). Αναθεώρηση εγκυκλίου οδηγίας

Θέμα: "Τυποποίηση της υποβολής αιτημάτων των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών για την έγκριση προσωρινών εξαιρέσεων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων".