Ουκρανία/Διαδικασίες παροχής άδειας εξόδου από τη χώρα…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 12/09/2022

Ουκρανία/Διαδικασίες παροχής άδειας εξόδου από τη χώρα…

Έγγραφα, από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) τα οποία αναφέρονται στην δυνατότητα των Ουκρανών ναυτικών να λαμβάνουν άδεια εξόδου από τη χώρα προς ανάληψη υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση του ισχύοντος στρατιωτικού νόμου:

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1. Την υπ’ αριθ. 992/2.9.2022 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας (σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα), με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες υπό τις οποίες επιτρέπεται σε άρρενες Ουκρανούς πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών να εξέλθουν της χώρας, προκειμένου να ναυτολογηθούν σε πλοία υπό σημαία Ουκρανίας ή τρίτης χώρας. Με την εν λόγω Απόφαση διακρίνονται τρεις κατηγορίες ναυτικών, ήτοι (α) δόκιμοι/σπουδαστές, (β) μέλη πληρώματος πλοίων που αναχωρούν από λιμένες της Ουκρανίας και (γ) ναυτικοί που πρέπει να διασχίσουν τα σύνορα της χώρας για να ναυτολογηθούν σε λιμένα του εξωτερικού. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανά κατηγορία.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 2. Ενημερωτικό φυλλάδιο της Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine (MTWTU), όπου οι σχετικές προϋποθέσεις παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ναυτικός.