Πρόληψη ρύπανσης από πλοία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 27/05/2022

Πρόληψη ρύπανσης από πλοία

Εφαρμογή των Κανονισμών 14 και 18 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία.

- Διαδικασίες δειγματοληψίας και πιστοποίησης της περιεκτικότητας θείου στο καύσιμο πετρέλαιο πλοίων.