Υ.ΝΑ.Ν.Π. Έγγραφο Ελάχιστης Ασφαλούς Στελέχωσης Πλοίων

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 10/02/2023

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Έγγραφο Ελάχιστης Ασφαλούς Στελέχωσης Πλοίων

(Minimum Safe Manning Document).